Posted on Leave a comment

[FI] Yleiset ehdot

Ratsuhevoshuutokaupan järjestää Ympäristöpalvelut Tuominen Oy

  1. YLEISTÄ

Näitä ehtoja sovelletaan huutokaupassa tehtyyn kauppaan. Ehtoja sovelletaan kaikkiin myyjiin, ostajiin, valtuutettuihin, huutajiin sekä muihin huutokaupan kannalta merkittäviin osapuolin.

Katalogissa kuvaillut hevoset myydään julkisessa huutokaupassa 31.5.2019 Lahassa Pornaisissa.

Kaikkien hevosten pohjahinta on 1000,00 €. Meklarilla on kuitenkin oikeus pyytää huutokauppaa nopeuttaakseen korkeampaakin lähtöhintaa. Kunkin huudon korotuksen täytyy olla vähintään 500,00 €.

Lopullisen huutosumman päälle tulevat 6 % huutokauppaprovisio sekä arvonlisävero 24 %. Käsiraha on 10 % kauppasummasta tai vähintään kuitenkin 1000,00 €.

Loppusumma: Huutohinta + plus myyjän alv 24% + 6% verollisesta huutohinnasta huutokauppapalkkio + alv 24% = lopullinen hinta.

Maksu erääntyy heti, kun huuto on hyväksytty.

Maksu suoritetaan välittömästi huutokaupan järjestäjän toimistossa. Jos maksun suorittaminen laskulle on etukäteen sovittu ja vahvistettu, summa on siirrettävä maksuun seitsemän (7) päivän sisällä huudon hyväksymisestä. Jos velkasitoumus on allekirjoitettu, mutta hevosta ei ole maksettu viimeistään seitsemän (7) päivän sisällä sovitusta maksupäivästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa. Kaupan näin purkautuessa maksettua käsirahaa ei palauteta.

Myyjä vastaa tiedoista, joita hevosesta on annettu sekä hevosen kuluista nuijankopautukseen asti, jonka jälkeen kulut maksaa ostaja. Myyjä vastaa hevosen luovuttamisesta ostajan hallintaan.

Hevoset pysyvät myyjien omistuksessa, kunnes lopullinen hinta ja mahdolliset ylimääräiset kulut korkoineen on maksettu. Myyjää sitoo seitsemän päivää huutokaupan jälkeen huutokaupan ehdot.

Omistusoikeuden säilyminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden pitää hevonen hallinnassaan niin kauan, kunnes koko kauppahinta on maksettu. Hevosta ei luovuteta ennen kuin koko hinta on maksettu tai päästy sopimukseen lopullisen kauppahintavelan suorittamiseen.

Jos korkein tarjous perutaan tai siitä ilmenee epäselvyyttä, voidaan hevonen järjestäjän päätöksellä tarjota uudestaan myyntiin.

Ostajan tulee allekirjoittaa sitova huutokauppasitoumus heti voittaneen huudon jälkeen.

Hevosten kunto

Hevoset myydään siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat. Kaikki huutokaupassa myytävät hevoset luokitellaan juridisesti käytetyksi irtaimeksi esineeksi. Hevosten aikaisempi hoitohistoria on saatavilla ostajan tietoon pyydettäessä. Ostajalla on velvollisuus tarkastaa hevonen, ennen kuin se astuu myyntikehään. 30.5.2019 on paikalla eläinlääkäri, joka voi tutkia hevosia lisää ostajan pyynnöstä ja ostajan laskuun. Tutkimukset on sovittava etukäteen, viimeistään 29.5.2019. Ostaja vastaa kaikista lisätutkimuksista aiheutuneista kuluista suoraan eläinlääkärille.

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden kieltää huutokauppaan osallistuminen hevoselta, jolla on sairauden oireita tai joka ei ole käsiteltävissä tai on huonokuntoinen.

Myyjä vastaa kaikista tiedoista, joita hänen hevosestaan on annettu. Hevospassi ja eläinlääkärintodistus luovutetaan ostajalle, kun huutokauppasumma on kokonaisuutena suoritettu. Järjestäjä ei vastaa myyjältä tai muilta tahoilta saamista tiedoista.

  1. MYYJÄN JA OSTAJAN VÄLINEN SUHDE

Hevosen kunto ja reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot ja osapuolten väliset kiistat selvitetään suoraan ostajan ja myyjän välillä. Järjestäjä sanoutuu irti kaikesta vastuusta koskien virheellisiä tietoja kaupan olevista hevosista. Jos ostaja haluaa vedota eläinlääkärintodistukseen, on hevonen tutkittava kymmenen (10) päivän kuluessa huutokaupasta. Jos hevonen palautetaan, ostaja maksaa sen kuljetuksen myyjän tallille. Muistakin kuluista, joita hevosesta on syntynyt nuijankopautuksen jälkeen, vastaa ostaja.

Myyjä ei vastaa tarttuvan sairauden aiheuttamista toisiin hevosiin tai ihmisiin kohdistuneista vahingoista huutokauppatilaisuudessa, jos hän ei ole sairautta havainnut, tai vaikka hänen olisi pitänyt se huomata tutkiessaan hevosen huolellisesti.

Vaatimukset hinnanalennuksista eivät ole mahdollisia.

Ostaja on tietoinen, että huutokauppaluettelon tietoja voidaan täydentää kuulutuksin tai tiedotteilla huutokauppatilaisuudessa. Tällainen informaatio on ostajan huomioitava.

Ennakkotarjoukset

Huutokauppaan voi jättää kirjallisen ennakkotarjouksen 31.5.2019 klo 9.00 saakka. Ennakkotarjous tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: huutokauppa@ttt-kisa.fi

Kirjallinen ennakkotarjous on aina sitova. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä korkein esitetty tarjous.

Jättämällä tarjouksen ostaja sitoutuu ostamaan kohteen tarjouksessa mainitulla hinnalla, lisättynä em. kuluilla. Ostaja on vastuussa kaikista jättämistään huutotarjouksista.

Maksutavat

Maksu on suoritettava täysimääräisesti huutokauppatoimistoon heti voitetun huudon jälkeen. Jos etukäteen on sovittu tilisiirrolla maksusta, tulee käsiraha suorittaa kuitenkin heti voitetun huudon jälkeen huutokauppatoimistoon. Loppukauppahinta tulee olla siirretty seitsemän (7) päivän sisällä huutokauppapäivästä.

Omistusoikeus siirtyy vasta, kun koko kauppasumma ja siihen lisättävät kulut on suoritettu. Ostaja saa hevosen haltuunsa, kun kauppahinta on kokonaisuutenaan maksettu. Ostaja vastaa hevosen poiskuljetuksesta.

Lisäkulut

Mikäli ostaja vetäytyy hyväksytystä huudosta myyjän suostumuksella, tulee ostajan korvata myyjälle epäonnistuneen huutokaupan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Vahingonkorvausmaksu sitovan kaupan purkautumisesta on 10% kaupan hinnasta, kuitenkin aina vähintään 400,00 €.

Mikäli huutokaupattava hevonen myydään seitsemän (7) vuorokautta huutokaupan jälkeen huutokaupan huutajalle tai muulle huutokaupassa läsnäolevalle taholle, tulee myyjän suorittaa huutokaupan järjestäjälle myyntihinnasta huutokaupan yleisten ehtojen mukaisen laskelman osoittaman 6 % huutokauppaprovision lisättynä arvonlisäveron määrällä (24 %).

Nämä huutokauppaehdot koskevat hevoshuutokauppaa, joka järjestetään Lahassa, Pornaisissa.

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Posted on

[EN] General Terms

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Horse auction is organized by Ympäristöpalvelut Tuominen Ltd.

  1. GENERAL

These terms and conditions apply to auctioning. The terms and conditions apply to all sellers, buyers, authorized dealers, callers and other parties relevant to the auction.

Horses described in the catalogue are to be sold at a public auction on 31.5.2019 at LahaPornainen.

The basic price for all horses is 1000,00€. However, the broker has the right to ask for an auction to speed up at a higher starting price. Each call must be at least 500,00€ .

6% auction commission and 24% VAT will be added to the final auction sum. The down payment is 10% of the trade sum or at least 1000,00€.

Total: Auction price + plus VAT 24% + 6% of the taxable auction price an auction fee + VAT 24% = Final price.

Payment is due as soon as the call is accepted.

Payment will be made immediately at the auction organizer’s office. If payment by an invoice has been agreed in advance and confirmed, the amount must be transferred within seven (7) days of accepting the call. If the bond is signed but the horse has not been paid within seven (7) days of the agreed payment date, the seller has the right to cancel the deal. If the deal is discharged, the paid deposit will not be refunded.

Seller is responsible for any information given about the horse and the costs of the horse until a a selling bid has been accepted, after which the buyer pays the costs. The seller is responsible for handing over the horse to the buyer.

Horses will remain in the possession of the sellers until the final price and any possible extra costs plus interest have been paid. The seller will be bound by the terms of the auction seven days after the auction.

Preservation of ownership

The seller reserves the right to keep the horse in their posession until the entire purchase price has been paid. The horse will not be released until the entire price has been paid or an agreement has been reached to settle the final purchase price liability.

If the highest bid is canceled or unclear, the horse can be resold by decision of the organizer.

The buyer must sign a binding auction commitment immediately after the winning bid.

Condition of the horses

Horses are sold in the condition that they are at the time of sale. All horses sold at the auction are classified as legally used movable goods. Previous medical history of horses is available on request of the buyer. The buyer has the resposibility to check the horse before it enters the sales stage. On 30.5.2019 there is an on-site veterinarian who can examine horses more at buyer’s request and buyer’s invoice. All examinations must be agreed in advance, and at the latest on May 29th, 2019 . The buyer is responsible for the costs of any further examinations directly to the veterinarian.

The organizer reserves the right to prohibit the participation of an auction horse that is unhandleable or is in poor condition or with symptoms of illness.

The seller is responsible for all information given about their horse. The horse passport and veterinary certificate will be handed over to the buyer once the auction amount has been paid as a whole. The organizer is not responsible for the information received from the seller or other parties.

  1. RELATIONSHIP BETWEEN THE SELLER AND THE BUYER

Horse condition and complaints

Any complaints and disputes between the parties will be settled directly between the buyer and the seller. The organizer disclaims all responsibility for incorrect information about the horses in the auction. If the buyer wishes to appeal on a veterinary certificate, the horse must be examined within ten (10) days of the auction. If the horse is returned, the buyer pays for it’s transportation to the seller’s stable. Any other costs regarding the horse after a sale bid has been accepted are also borne by the buyer.

The seller is not responsible for any damage to other horses or humans caused by the infectious disease at the auction, if he or she has not discovered the disease, or even if he / she should have noticed the disease when examining the horse thoroughly.

Requirements for price reductions are not possible.

The buyer is aware that the information in the auction list may be supplemented by alerts or announcements at the auction. Such information must be taken into account by the buyer.

Advance Offers

Advance offers can be submitted in writing by 31.5.2019 9:00. The advance offer must be submitted by e-mail to: huutokauppa@ttt-kisa.fi

The written advance offer is always binding. Seller reserves the right to accept or reject the highest bid submitted.

By submitting the offer, the buyer agrees to purchase the item at the price indicated in the tender, plus the above costs. The buyer is responsible for all the bids he/she has submitted.

Payment options

Payment must be made in full to the auction office immediately after the winning bid. However, if you have agreed in advance for a payment by wire transfer, the down payment will, however, be made immediately after the winning bid to the auction office. The final purchase price must be transferred in seven (7) days from the day of the auction.

Ownership will be transferred only after the entire amount of the transaction and the costs added to it have been paid. The buyer receives the horse when the purchase price has been paid as a whole. The buyer is responsible for the transportation of the horse.

Additional costs

If the buyer withdraws from the approved auction with the consent of the seller, the buyer must compensate the seller for the cost of a failed auction. The indemnity fee for the release of a binding trade is 10% of the price of the trade, but always at least 400,00€ .

If the auctioned horse is sold seven (7) days after the auction to an auction bidder or any other party present at the auction, the seller must make a 6% auction commission, plus VAT (24%), to the auctioneer in accordance with the general terms and conditions of the auction.

These auction conditions apply to the horse auction held at Laha, Pornainen.

The organizer reserves the right to make changes.

There are two language versions of this document, English and Finnish. In case of doubt, the text in Finnish version will be followed.